Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1 - INLEIDENDE BEPALING

Artikel 1, lid 1

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
1. vervoer
2. verblijf
3. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt


b. reiziger;
- de wederpartij van Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent
- degene aan wie overeenkomstig "Artikel 9 - In de plaatsstelling" van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent is overgedragen.


Artikel 1, lid 2
Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten van Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent.


ARTIKEL 2 - INFORMATIE DOOR DE REIZIGER

Artikel 2, lid 1
De reiziger verstrekt Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 2, lid 2
De reiziger dient informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van de reiziger(s) (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak, gevaar of risico's voor de reiziger dan wel andere reizigers of bezittingen van derden. De reiziger is zich ervan bewust dat de vervoerder hem het recht op verder vervoer kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt. Informatie moet ook worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. Het is de reiziger bekend dat de vervoerder zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij het ontbreken van die verklaring de reiziger het recht op vervoer te ontzeggen.

ARTIKEL 3 - TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 3, lid 1

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent door middel van het invullen, ondertekenen en retourneren van het boekingsformulier. Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent zal de boeking definitief maken en de reiziger een boekingsbevestiging / factuur doen toekomen.

Artikel 3, lid 2
Het aanbod van Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

Artikel 3, lid 3
Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder) is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (ook betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk.

Artikel 3, lid 4
De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website of in de toegezonden informatie. Fouten en vergissingen in de publicatie binden Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent niet.

Artikel 3, lid 5
Indien, bij reizen waarin vervoer is inbegrepen, de reisduur in de publicatie is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen gerekend. Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.

ARTIKEL 4 - BETALING

Artikel 4, lid 1
Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 25% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan, met een minimum van € 250,- per persoon. In bepaalde gevallen zal een hogere aanbetaling gevraagd worden, enkele buitenlandse agenten vragen een aanbetaling van 50% of een volledige betaling, u wordt hierover bij boeking geïnformeerd.
Vliegtickets en luchthavenbelastingen dienen na ontvangst van de factuur per omgaande volledig betaald te worden.


Artikel 4, lid 2
Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent.
Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent per e-mail op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen te voldoen. Indien betaling dan ook uitblijft, wordt de overeenkomst ontbonden op de dag van verzuim. Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.


Artikel 4, lid 3
Indien de overeenkomst binnen zes weken voor de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 4, lid 4
De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent heeft voldaan is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van door Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent gemaakte incassokosten.

ARTIKEL 5 - REISSOM

Artikel 5, lid 1
De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 5, lid 2
De gepubliceerd reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent bekend waren ten tijde van publicatie ervan.

Artikel 5, lid 3
Zolang de reissom niet is voldaan, heeft Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent het recht om voor aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten en de verschuldigde heffingen. Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

Artikel 5, lid 4
Na tijdige betaling van de gehele reissom zal Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent gedurende het tijdvak vanaf zes weken voor de dag van vertrek de reissom niet wijzigen.

Artikel 5, lid 5
De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in Artikel 5, lid 4 af te wijzen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent het recht de overeenkomst op te zeggen.

ARTIKEL 6 - REISBESCHEIDEN

Artikel 6, lid 1
De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet van Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent kan worden gevergd.

Artikel 6, lid 2
Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek geeft Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent aan wanneer en op welke wijze de reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.


ARTIKEL 7 - REISDOCUMENTEN

Artikel 7, lid 1
Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

Artikel 7, lid 2
De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of waar toegestaan, een toeristenkaart, geldig rijbewijs en een groene kaart. Indien er een tweede bestuurder is, dient ook dit rijbewijs te worden meegenomen.


ARTIKEL 8 - WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

Artikel 8, lid 1
De reiziger kan tot zes weken voor vertrek verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent zal deze wijzigingen voor zover mogelijk aanbrengen en in dat geval schriftelijk bevestigen. De wijzigingskosten bedragen € 25,- per wijziging per reiziger, vermeerderd met alle extra communicatiekosten die gemaakt moeten worden.

Artikel 8, lid 2
Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is Artikel 10 - Annulering door de reiziger van toepassing.

Artikel 8, lid 3
Vanaf zes weken voor de dag van vertrek zal wijziging in het algemeen niet mogelijk zijn.


ARTIKEL 9 - IN DE PLAATSSTELLING

Artikel 9, lid 1
Tot 21 dagen voor de dag van vertrek kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
a. de in-de-plaatsstelling wordt schriftelijk (per e-mail of per post) meegedeeld aan Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent; en
b. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
c. mits de luchtvaartmaatschappij een naamswijziging accepteert; en
d. de voorwaarden van de bij uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

Artikel 9, lid 2
De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in Artikel 8, lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.


ARTIKEL 10 - ANNULERING DOOR DE REIZIGER

Artikel 10, lid 1
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, worden voor iedere reiziger annuleringskosten in rekening gebracht. De annuleringskosten voor vliegtickets zijn 100%.

Voor de rest zijn de annuleringskosten als volgt:
a. bij annulering tot 56 dagen (exclusief) vóór de dag van vertrek: 25% van de reissom met een minimum van € 250,- per persoon;
b. bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) en de 28ste dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;
c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) en de 15de dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom;
d. bij annulering vanaf de 15de dag (inclusief) vóór de dag van vertrek: 100% van de reissom.

Het kan voorkomen dat er andere annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn, doordat de buitenlandse agenten afwijkende voorwaarden hanteren. U wordt hierover bij boeking geïnformeerd.


Artikel 10, lid 2
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is Artikel 9 - In de plaatsstelling van toepassing.

Artikel 10, lid 3
Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen van maandag t/m vrijdag en tijdens kantoortijden tussen 10.00 en 17.00 uur. Annuleringen buiten deze tijden worden op de eerstvolgende werkdag verricht.

Artikel 10, lid 4
Vliegtickets dienen bij reservering per omgaande betaald te worden aangezien deze tickets meteen geprint worden. In geval van annuleren betaalt de reiziger 100% van de vliegticketkosten.


ARTIKEL 11 - WIJZIGING EVENTUEEL GEVOLGD DOOR OPZEGGING DOOR GEWOONWEG REIZEN / DE REISCONSULENT

Artikel 11, lid 1
Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen of te annuleren wegens gewichtige omstandigheden. Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent zal dan een wijzigingsvoorstel voorleggen. De reiziger kan wijziging(en) afwijzen en de overeenkomst ontbinden.

Artikel 11, lid 2
Het alternatieve aanbod zal minstens gelijkwaardig zijn waarbij het oorspronkelijke karakter van de reis zoveel mogelijk in stand zal worden gehouden.

Artikel 11, lid 3
Indien het in lid 1 bedoelde aanbod van Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent door de reiziger wordt afgewezen of een dergelijk aanbod niet wordt gedaan is Artikel 11, lid 4 van toepassing.


Artikel 11, lid 4
De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. In dat geval heeft Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken.

Artikel 11, lid 5
In geval van opzegging op grond van het vorige lid vergoedt Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent de reiziger de door deze geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht als bedoeld in Artikel 12, lid 3.


ARTIKEL 12 - AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

Artikel 12, lid 1
Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de agent, noch aan de eigenaar van een accommodatie, noch aan de autoverhuurmaatschappij, noch aan de luchtvaartmaatschappij van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 3.


Artikel 12, lid 2
Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de reisovereenkomst. Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent, noch de agent, noch de eigenaar van een accommodatie, noch de autoverhuurmaatschappij, noch de luchtvaartmaatschappij stellen zich aansprakelijk voor:
a. schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van gezondheid en lichamelijke conditie van de reiziger, schade als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent;
b. vertragingen en/of schade geleden door veranderde vluchtschema's of vertrektijden, oorlogshandelingen, stakingen, politieke omstandigheden, mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden;
c. diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen;
d. het door deelnemers handelen in strijd met de wetten en zeden van het land waar men reist;
e. schade waarvoor een reis- en/of annuleringsverzekering dekking geeft;
f. deelneming aan (avontuurlijke) activiteiten, deze zijn niet zonder gevaar en daarom voor eigen risico.


Artikel 12, lid 3
Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12, lid 4
De aansprakelijkheid van alle overige schades (bijvoorbeeld derving reisgenot, bedrijfsschade) zal per reiziger nooit meer kunnen bedragen dan éénmaal de reissom.


ARTIKEL 13 - VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

Artikel 13, lid 1
De reiziger(s) is (zijn) verplicht tot naleving van alle wijzigingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is (zijn) aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn (hun) ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. De reiziger(s) dient (dienen) zich te houden aan afspraken betreffende plaats en tijd van reisonderdelen. De gevolgen van het niet nakomen van deze afspraken zijn voor kosten van de deelnemer.

Artikel 13, lid 2
De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.


ARTIKEL 14 - KLACHTEN

Onverhoopte klachten en tekortkomingen dienen direct schriftelijk ter plaatse aan de agent of de accommodatie te worden gemeld, om hen in de gelegenheid te stellen deze te verhelpen. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan door de reiziger, uiterlijk binnen 1 maand na retourdatum in Nederland, schriftelijk een klacht worden ingediend bij Gewoonweg Reizen / De Reisconsulent.